1
<

Социологическо проучване


Анонс на емпирично социологическо изследване на образа на бан и науката в българското общество

Едно от събитията, посветени на 145 г. от създаването на БАН, е провеждането на емпирично социологическо изследване за установяване отношението на българското общество към ролята на БАН и българската наука за изграждане на общество и икономика, основани на знанията. С изследването се цели да се получи обратна информация за представите и очакванията в българското общество за ролята на БАН за създаване и развитие на научния потенциал чрез обучение на докторанти, за провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания, за съхраняване и формиране на ценностите и идентичността на българската нация, за изграждане на позитивен и конкурентен образ на България в европейското научно и културно пространство.


Изследване за нагласите в българското общество към науката е реализирано в БАН през 2007 г. и тогава емпиричните резултати показаха, че българското общество има значително доверие и подчертано високи очаквания към науката. Сред основните констатации от изследването през 2007 г. прави впечатление категорично изразеното положително отношение към науката и нейната мисия за просперитета на обществото. Замисълът и основните цели на предвиденото ново емпирично социологическо изследване през 2014 г. са да се установят актуалните тенденции в доверието на българското общество към БАН като значим национален изследователски и духовен център, да се проследи динамиката в представите на българските граждани за науката и да се установи готовността да се подкрепят научните изследвания през годините на социален преход и европейска интеграция.


Теренното изследване ще се реализира през месец април 2014 г., като обект на изследването ще бъде пълнолетното население на България 18+ години. Методологически изследването ще бъде подготвено от изследователски екип от Института за изследване на обществата и знанието, теренната реализация на изследването ще се възложи на външна за БАН агенция за проучване на общественото мнение. Интерпретацията на получените емпирични данни ще се направи от изследователски екип от Института за изследване на обществата и знанието.


Резултатите от изследването ще бъдат обявени през м. юни 2014 г. на специална пресконференция. На основата на получените емпирични резултати ще се подготви монография, в която ще се направи анализ на нагласите в българското общество към ролята на БАН за разгръщане и международно утвърждаване на научния потенциал на българската нация, както и към българската наука и нейната роля за изграждане на общество, основано на знанията.


В добавка към емпиричното изследване на нагласите в българското общество към БАН и науката се предвижда провеждането на проучване на процеса на трансфер на знание от БАН към различни сфери на обществения живот – в т.ч. приноса на учените за развитието на нови технологии, за подобряване на качеството на живот , за разработването на обществени политики и за запазване на културно-историческото наследство.